Sidebar

Regulament intern

GIMNAZUIL-GRADINITA „IGOR CREŢU”
Coordonat cu Comitetul sindical: Aprobat
Proces-verbal nr.01 din 24 august 2015 prin ordinul directorului
nr.15 din 02 septembrie 2015
REGULAMENTUL
DE ORDINE INTERNĂ
Găvănoasa, 2015
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
2
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Una din obligaţiile de bază ale salariaţilor este respectarea disciplinei muncii.
2. Prezentul Regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţămînt gimnazial şi este reglementat prin Constituția Republicii Moldova, Codul Educației și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general, ciclul I și II.
3. Activitatea gimnaziului este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Constituţiei, ale Codul Educației, ale Hotărîrilor Guvernului şi actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi în baza deciziilor Direcţiei Învăţămînt Cahul, organele administraţiei locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite.
4. Gimnaziul este instituţie de învăţămînt secundar general, ciclul I, cu misiunea de a contribui la formarea unei personalităţi libere şi creative, prin asigurarea dezvoltării competenţelor, consilierea şi orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învăţămîntul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar.
5. Conducerea Instituţiei poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, protecţia drepturilor elevilor şi a personalului angajat, precum şi pentru securitatea vieţii si sănătăţii lor în timpul aflării în incintă.
6. În Instituţie se interzice:
a) crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice;
b) implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică, prozelitismul religios violent,
c) implicarea în orice activităţi ce încalcă normele generale de moralitate şi periclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor şi a angajaţilor.
7. Instituţia publică de învăţămînt general şi secundar general este înfiinţată, reorganizată şi lichidă de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi.
8. Respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Instituţiei este obligatorie pentru întreg personal salariat, pentru elevii din toate ciclurile de învăţămînt organizate în Instituţie, precum şi pentru părinţii / reprezentanţii legali ai acestora.
II. MODUL DE ANGAJARE A SALARIAŢILOR ŞI DE
ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
2.1. Angajarea la serviciu se face prin încheierea unui contract individual de muncă.
2.2. Refuzul neîntemeiat de angajare este interzis.
Se interzice orice limitare, directă sau indirectă, în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte, la încheierea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, rasă, etnie, religie, domiciliu, opţiune politică sau origine socială.
Refuzul de angajare se întocmeşte în formă scrisă, cu indicarea datelor prevăzute la art.49 alin.(1) lit. b) din Codul muncii, şi poate fi contestat în instanţa de judecată.
2.3. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare, se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr din registrul unităţii, aplicîndu-i-se ştampila unităţii. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmînează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.
2.4. La încheierea contractului individual de muncă, persoana care se angajează prezintă angajatorului următoarele documente:
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
b) carnetul de muncă, cu excepţia cazurilor cînd persoana se încadrează în cîmpul muncii pentru prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;
c) documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
3
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care cer cunoştinţe sau calităţi speciale;
e) certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Se interzice de cerut de la persoanele care se angajează alte documente decît cele prevăzute mai sus.
2.5. Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă şi îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altfel.
2.6. Angajarea se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care este emis în baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de angajare se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul eliberează acestuia o copie a ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii), legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.
2.7. La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform prevederilor Codului muncii, angajatorul este obligat:
a) să-l pună la curent cu munca care i se încredinţează, cu condiţiile de muncă, cu drepturile şi obligaţiile sale;
b) să-i aducă la cunoştinţă regulamentul intern al unităţii şi contractul colectiv de muncă;
c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară şi cu alte reguli de protecţie a muncii.
2.8. Pentru toţi salariaţii care lucrează în unitate mai mult de 5 zile lucrătoare se ţin carnete de muncă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
2.9. Contractul individual de muncă poate înceta:
a) în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.82, 305 şi 310 din Codul muncii);
b) la iniţiativa uneia dintre părţi (art.85 şi 86 din Codul muncii).
2.10. Încetarea contractului individual de muncă se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului privind încetarea contractului individual de muncă se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură.
2.11. În ziua eliberării salariatului din serviciu angajatorul este obligat să-i restituie carnetul de muncă, efectuînd în modul stabilit înscrierea cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă, precum şi să efectueze achitarea tuturor sumelor ce i se cuvin salariatului de la unitate. Înscrierile cu privire la motivele încetării contractului individual de muncă se efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, indicîndu-se articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.
2.12. Ziua încetării contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă a salariatului.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DE BAZĂ ALE SALARIAŢILOR
3.1. Salariatul are dreptul:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, în modul stabilit de Codul muncii;
b) la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă;
c) la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;
d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;
e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;
f) la informare deplină şi veridică despre condiţiile de muncă şi cerinţele faţă de protecţia şi igiena muncii la locul de muncă;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
4
g) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administraţiei publice centrale şi locale, organele de jurisdicţie a muncii;
h) la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu Codul muncii şi cu alte acte normative;
i) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizaţii sindicale şi aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
j) la participare în administrarea unităţii, în conformitate cu Codul muncii şi cu contractul colectiv de muncă;
k) la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi a convenţiilor colective, prin reprezentanţii săi, la informare privind executarea contractelor şi convenţiilor respective;
l) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a libertăţilor şi intereselor sale legitime;
m) la soluţionarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
n) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
o) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
3.2. Salariatul este obligat:
a) să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de muncă prevăzute de contractul individual de muncă;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte regulamentul intern al unităţii;
d) să respecte disciplina muncii;
e) să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
f) să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor salariaţi;
g) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului angajatorului;
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
4.1. Angajatorul are dreptul :
a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de Codul muncii şi de alte acte normative;
b) să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului;
c) să stimuleze salariaţii pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă salariaţii la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
e) să emită acte normative la nivel de unitate;
f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele;
4.2. Angajatorul este obligat:
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă şi ale convenţiilor colective;
b) să respecte clauzele contractelor individuale de muncă;
c) să aprobe anual statele de personal ale unităţii;
d) să acorde salariaţilor munca prevăzută de contractul individual de muncă;
e) să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
f) să asigure salariaţii cu utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
g) să asigure o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
5
h) să plătească integral salariul în termenele stabilite de Codul muncii, de contractul colectiv de muncă şi de contractele individuale de muncă;
i) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă în modul stabilit de Codul muncii;
j) să furnizeze reprezentanţilor salariaţilor informaţia completă şi veridică necesară încheierii contractului colectiv de muncă şi controlului asupra îndeplinirii lui;
k) să îndeplinească la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control, să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii;
l) să examineze sesizările salariaţilor şi ale reprezentanţilor lor privind încălcările actelor legislative şi ale altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta persoanele menţionate în termenele stabilite de lege;
m) să creeze condiţii pentru participarea salariaţilor la administrarea unităţii în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
n) să asigure salariaţilor condiţiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de muncă;
o) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a salariaţilor în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;
p) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat salariaţilor în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;
r) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de Codul muncii, de alte acte normative, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.
V. REGIMUL DE MUNCĂ
5.1. Durata normală a timpului de muncă al salariaţilor unităţii nu poate depăşi 40 de ore pe săptămînă.
5.2. Pentru anumite categorii de salariaţi, în funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi de alte circumstanţe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de muncă, se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.
Durata săptămînală redusă a timpului de muncă constituie:
a) 24 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani ;
b) 35 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani;
c) 35 de ore pentru salariaţii care activează în condiţii de muncă vătămătoare.
Pentru invalizii de gradul I şi II (dacă aceştia nu beneficiază de înlesniri mai mari) se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămînă, fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
5.3. Prin acordul dintre salariat şi angajator se poate stabili, atît la momentul angajării la lucru, cît şi mai tîrziu, ziua de muncă parţială sau săptămîna de muncă parţială. La rugămintea femeii gravide, a salariatului care are copii în vîrstă de pînă la 14 ani sau copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani (inclusiv aflaţi sub tutela sa) ori a salariatului care îngrijeşte de un membru al familiei bolnav, în conformitate cu certificatul medical, angajatorul în mod obligatoriu le va stabili ziua sau săptămîna de muncă parţială.
Retribuirea muncii în cazurile prevăzute la alin.(1) se efectuează proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.
Activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial nu implică limitarea drepturilor salariatului privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului de odihnă anual sau a altor drepturi de muncă.
5.4. La unitate se stabilieşte săptămîna de lucru de 5 zile, cu două zile de repaus.
5.5. Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.
Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 7 ore.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
6
Pentru invalizi, durata zilnică a timpului de muncă se stabileşte conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limitele duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
Pentru anumite profesii care sunt prevăzute de Convenţia colectivă (nivel naţional) «Timpul de muncă şi timpul de odihnă» poate fi stabilită o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.
Cu acordul scris al salariatului se permite stabilirea programelor individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă.
La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă.
Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă variabilă (mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.
5.6. Lucrul începe la ora 8.00 şi se termină la ora 17.00.
5.7. Durata muncii zilnice în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu o oră pentru toţi salariaţii unităţii, cu excepţia celor cărora li s-a stabilit, conform art.96 din Codul muncii, durata redusă a timpului de muncă sau, conform art.97 din Codul muncii, ziua de muncă parţială.
5.8. Atragerea salariaţilor la munca suplimentară se efectuează în strictă conformitate cu prevederile articolelor 104 – 105 din Codul muncii.
5.9. Angajatorul ţine, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.
VI. REGIMUL DE ODIHNĂ
6.1. În cadrul programului zilnic de muncă, salariaţilor li se acordă o pauză de masă cu o durată de 1 oră, cu începere de la ora 12.00 pînă la ora 13.00.
6.2. Pauza de masă nu se include în timpul de muncă.
6.3. Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfîrşitul programului de muncă într-o zi şi începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai mică decît durata dublă a timpului de muncă zilnic.
6.4. Femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani li se acordă, pe lîngă pauza de masă, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.
Pauzele suplimentare sus-menţionate se acordă o dată la fiecare 3 ore, fiecare pauză avînd o durată de 30 de minute. Pentru femeile care au 2 sau mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 3 ani, durata pauzei constituie 1 oră.
Pauzele pentru alimentarea copilului se includ în timpul de muncă şi se plătesc reieşindu-se din salariul mediu.
6.5. Unuia dintre părinţi (tutorelui, curatorului) care educă un copil invalid i se acordă suplimentar, în baza unei cereri scrise, o zi liberă pe lună, cu menţinerea salariului mediu din contul angajatorului.
6.6. Repausul săptămînal se acordă timp de 2 zile consecutive – sîmbătă şi duminică.
6.7. Munca în zilele de repaus este interzisă.
Ca excepţie salariaţii pot fi atraşi la muncă în zilele de repaus în strictă conformitate cu prevederile art.110 din Codul muncii.
6.8. La unitate se stabilesc următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare, cu menţinerea salariului mediu:
a) 1 ianuarie – Anul Nou;
b) 7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
c) 8 martie – Ziua internaţională a femeii;
d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
7
e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor);
f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
g) 9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
h) 27 august – Ziua Republicii;
i) 31 august – sărbătoarea „Limba noastră”;
j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare se admite numai în cazurile prevăzute de art.111 din Codul muncii.
6.9. Tuturor salariaţilor unităţii li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.
6.10. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitate.
Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:
a) femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
b) salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani;
c) altor salariaţi, conform legislaţiei în vigoare.
6.11. Salariaţilor transferaţi dintr-o altă unitate concediul de odihnă anual poate fi acordat şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă după transfer.
6.12. Concediul de odihnă anual pentru următorii ani de muncă se acordă salariatului, în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite.
6.13. Programarea concediilor de odihnă anuale pentru anul următor se face de angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic.
La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii.
Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru salariat.
6.14. Despre data începerii concediului salariaţii se previn în formă scrisă cu 2 săptămîni înainte.
6.15. Concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în două părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.
6.16. Concediul de odihnă se acordă salariaţilor anual conform programării stabilite.
6.17. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 60 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
Femeilor care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.
6.18. Concediile de odihnă anuale suplimentare se acorda salariaţilor în strictă conformitate cu art.121 din Codul muncii şi articolele 9-10 din Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 «Timpul de muncă şi timpul de odihnă».
6.19. Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate.
În caz de rechemare, salariatul trebuie să folosească restul zilelor din concediul de odihnă după ce a încetat situaţia respectivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
Refuzul salariatului de a-şi folosi partea rămasă a concediului de odihnă anual este nul.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
8
6.20. La prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare, în următoarele cazuri:
a) căsătoria salariatului – 3 zile;
b) căsătoria copilului salariatului – 1 zi;
c) naşterea ori înfierea copilului – 1 zi;
d) decesul părinţilor, soţului (soţiei), copilului – 3 zile;
e) decesul rudelor de gradul II – 1 zi;
f) mamelor care au copii în clasele I şi II – 1 zi la începutul anului şcolar;
g) încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale a membrului familiei – 1 zi.
VII. STIMULĂRI PENTRU SUCCESE ÎN MUNCĂ
7.1. Pentru succese în muncă, angajatorul poate aplica salariatului stimulări sub formă de:
a) mulţumiri;
b) premii;
c) cadouri de preţ;
d) diplome de onoare.
7.2. Pentru succese deosebite în muncă, merite faţă de societate şi faţă de stat, salariaţii pot fi înaintaţi la distincţii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de stat.
7.3. Stimulările se aplică de către angajator de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor.
7.4. Stimulările se consemnează într-un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) al angajatorului, se aduc la cunoştinţa colectivului de muncă şi se înscriu în carnetul de muncă al salariatului.
7.5. Salariaţilor care îşi îndeplinesc conştiincios şi eficient obligaţiile de muncă li se acordă, în mod prioritar, avantaje şi înlesniri în domeniul deservirii social-culturale, locative şi de trai (bilete în instituţii balneosanatoriale, case de odihnă etc.). Aceşti salariaţi beneficiază, de asemenea, de dreptul prioritar la avansare în serviciu.
VIII. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI DE MUNCĂ
8.1. Pentru încălcarea disciplinei de muncă faţă de salariat pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspră;
d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit. g)-r) din Codul muncii).
8.2. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă.
8.3. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune disciplinară.
8.4. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul va ţine cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.
8.5. Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.
În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.
8.6. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical.
Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
9
8.7. Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), în care se indică în mod obligatoriu:
a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data cînd a fost emis şi îşi produce efectele de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.
Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art.355 din Codul muncii.
8.8. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare constituie un an din ziua aplicării. Dacă pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea disciplinară nu i-a fost aplicată.
Angajatorul este în drept să revoce sancţiunea disciplinară în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al salariatului.
În interiorul termenului de validitate a sancţiunii disciplinare, salariatului sancţionat nu i se aplică stimulări prevăzute la art.203 din Codul muncii şi în pct.7.1 din prezentul Regulament.
IX. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
9.1. Organizarea protecţiei muncii la unitate se efectuează în conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008 şi altor acte normative din domeniul protecţiei muncii.
9.2. Fiecare salariat are dreptul:
a) să aibă un loc de muncă corespunzător normelor de protecţie a muncii;
b) să fie asigurat în mod obligatoriu contra accidentelor de muncă şi contra bolilor profesionale;
c) să obţină de la angajator informaţii veridice despre condiţiile de muncă, despre existenţa riscului de vătămare a sănătăţii şi despre măsurile de protecţie împotriva influenţei factorilor de risc;
d) să refuze efectuarea lucrărilor în cazul apariţiei unui pericol pentru viaţă sau sănătate, pînă la înlăturarea acestuia;
e) să fie asigurat, din contul angajatorului, cu echipament de protecţie individuală şi colectivă în modul stabilit;
f) să fie instruit în domeniul protecţiei muncii şi să beneficieze de reciclare profesională pentru motive legate de protecţia muncii, din contul angajatorului;
g) să se adreseze către angajator, patronate, sindicate, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instanţele de judecată pentru soluţionarea problemelor ce ţin de protecţia muncii;
h) să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi la examinarea chestiunilor legate de asigurarea unor condiţii de muncă nepericuloase la locul său de muncă, la cercetarea accidentului de muncă sau a bolii profesionale contractate de el;
i) să fie supus unui control medical extraordinar potrivit recomandărilor medicale, cu menţinerea locului de muncă şi a salariului mediu pe durata efectuării controlului respectiv;
j) să primească compensaţiile prevăzute de lege, de convenţiile colective, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă în cazul cînd este angajat la munci în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase.
9.3. Salariatul are următoarele obligaţii în domeniul protecţiei muncii:
a) să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;
b) să utilizeze mijloacele de protecţie individuală din dotare conform destinaţiei;
c) să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît persoana proprie, cît şi ceilalţi salariaţi;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
10
d) să nu ridice, să nu deplaseze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a influenţei factorilor de risc;
e) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sînt respectate cerinţele de protecţie a muncii;
f) să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să anunţe imediat despre aceasta conducătorul său nemijlocit;
g) să aducă la cunoştinţa conducătorului său nemijlocit orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă.
9.4. Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu:
a) să aprobe, în etapa de cercetare, proiectare şi executare a construcţiilor şi echipamentelor tehnice, de elaborare a proceselor tehnologice, soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, aplicarea cărora ar elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi de contractare a bolilor profesionale;
b) să activeze numai în temeiul autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al protecţiei muncii, iar în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru – şi în temeiul avizului corespunzător, documente eliberate de organele abilitate, precum şi să menţină condiţiile pentru care s-au obţinut acestea şi să solicite revizuirea documentelor menţionate în cazul schimbării condiţiilor iniţiale;
c) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii;
d) să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical;
e) să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă în caz de accidente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale;
f) să contribuie la constituirea în unitate a comitetului pentru protecţia muncii;
g) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;
h) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate;
i) să nu atragă mijloacele salariaţilor în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor de protecţie a muncii în unitate;
j) să admită la lucru numai persoane care, în urma controlului (examenului) medical, corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute; să asigure periodicitatea acestor controale (examene);
k) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor preventive necesare;
l) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii, inclusiv instruirea împuterniciţilor pentru protecţia muncii;
m) să elaboreze şi să aprobe, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, instrucţiuni cu privire la protecţia muncii, corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
n) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru, precum şi păstrarea, întreţinerea, repararea, curăţarea şi dezintoxicarea acestuia;
o) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor;
p) să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare;
r) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice;
s) să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare;
t) să asigure fiecare salariat contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
u) să asigure publicitatea, cercetarea, evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
11
v) să asigure, în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă, acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale;
x) să efectueze, în modul stabilit de Codul muncii, transferul la o muncă mai uşoară a salariaţilor care au nevoie de aceasta din motive de sănătate.
9.5. Cheltuielile aferente realizării măsurilor de protecţie şi igienă a muncii sînt finanţate integral din mijloacele proprii ale unităţii.
9.6. Pentru finanţarea măsurilor de protecţie şi igienă a muncii angajatorul alocă anual, din mijloacele proprii, resurse băneşti în mărime de cel puţin 2 la sută din sumele cheltuite pentru remunerarea muncii salariaţilor.
9.7. Salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli legate de finanţarea măsurilor de protecţie şi igienă a muncii.
X. STRUCTURA ȘI PROGRAMUL ANULUI ȘCOLAR
10.1 Anul şcolar se organizează în două semestre, începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august al anului calendaristic următor. Orele de curs se finalizează pe data de 31 mai.
10.2 Pe parcursul anului de studii, elevii din învăţămîntul primar, gimnazial beneficiază de cinci vacanţe: vacanţa de toamnă, vacanţa de iarnă, două vacanţe de primăvară, vacanţa de vară.
10.3 Structura anului şcolar ( durata semestrelor,vacanţelor, perioada evaluărilor de certificare) se stabileşte anual de către minister.
10.4 Activitatea şcolară începe la ora 8.30. Consiliul de administraţie a liceului poate aproba începerea cursurilor la altă oră. Orele se desfăşoară într-un singur schimb după orar ( orarul sunetelor se anexează ). Se admite organizarea orelor pereche cu excepţia disciplinei de ed. fizică.
10.5 în caz de sărbători pot avea loc unele schimbări în regimul intern în rezultatul coordonării cu DI raionul Cahul, organele publice locale;
10.6 se interzice sustragerea elevilor de la lecţii în alte scopuri cu excepţie la activităţile prevăzute de DÎ Cahul şi ME.
10.7 Orarul gimnaziulu se elaborează de directorul adjunct, se discută la consiliul de administraţie şi se aprobă de director. Definitivarea orarului se face pînă la 05 septembrie.
10.8 În elaborarea şi aprobarea orarului directorul gimnaziului poartă responsabilitate de respectarea planului cadru, a cerinţelor igienico-pedagogice şi de normare.
10.9 Durata orei de curs este de 45 de minute; după a treia oră de curs se organizează o recreaţie de 25 minute. Alimentaţia copiilor este organizată după lecţia a treia, ora 11.05.
10.10 Săptămîna de activitate este de 5 zile.
10.11 Activităţile procesului de învăţămînt organizate în afara orelor de curs, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive, ecologice se desfăşoară în afara orarului, cu excepţia celor incluse prin planul de învăţămînt în norma didactică de predare.
10.12 Ordinea şi disciplina în gimnaziu este asigurată de administraţia liceului, profesorii de serviciu şi personalul didactic aflat în şcoală.
Profesorul de serviciu trebuie:
 să menţină ordinea publică în incinta gimnaziului, în cantina gimnaziului pe parcursul zilei de studii;
 să ceară de la elevi respectarea Statutului şcolii;
 să menţină curăţenia şi normele igienico-sanitare în ospătărie;
 să execute sarcinile puse de către administraţia gimnaziului;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
12
 să acorde ajutor la bibliotecă, şefului de gospodărie şi altor servicii ce menţin ritmul de funcţionare a instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM şi instituţiile ME;
 să depisteze situaţii de încălcare a regimului de lucru sau a regulilor de securitate a vieţii şi să informeze administraţia gimnayiului în caz că au fost depistate încălcări;
 să aibă în supraveghere prezenţa elevilor la lecţii, organizarea curăţeniei în sălile de clasă, păstrarea mobilierului gimnaziului.
 să facă totalurile controlului şi să anunţe rezultatele la careul de lucru, care se organizează o dată în lună;
 să prezinte raportul săptămînal de activitate.
XI ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL
11.1 Procesul educaţional este orientat spre realizarea finalităţilor educaţionale, stipulate în Codul educaţiei, organizat şi desfăşurat conform prevederilor Standardelor educaţionale de stat, Curricula şcolare şi Planului-cadru pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal, Recomandărilor metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional, Standardelor educaționale de stat, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, prescripţiilor Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.
11.2 Proiectul managerial anual şi de dezvoltare al Instituţiei este pus în discuţie la consiliul profesoral şi aprobat la consiliul de administraţie la început de an şcolar. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, consiliul profesoral discută şi aprobă raportul privind realizarea Proiectului operaţional pentru perioada respectivă pe dimensiunea activitatea didactică şi extracurriculară.
11.3 Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), înscriși în învăţămîntul general, studiază conform Curriculumului național sau adaptat. Procesul educaţional în baza Curriculumului adaptat se organizează în conformitate cu Planul educaţional individualizat (PEI), elaborat şi aprobat în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.
11.4 Trunchiul disciplinelor şcolare obligatorii şi numărul de ore, prevăzute pentru fiecare disciplină şcolară conform anilor de studiu, filierelor şi profilurilor liceale, sînt stabilite prin Planul – cadru aprobat anual de Ministerul Educaţiei. Nu se admite excluderea unor discipline şcolare obligatorii şi/sau modificarea numărului de ore prevăzut.
11.5 Instituţia poate elabora Planul individual de învăţămînt, cu respectarea componentei invariabile a Planului – cadru pentru clasa, aprobat anual de Ministerul Educaţiei.
11.6 Fiecare Instituţie îşi va stabili, în funcție de solicitările elevilor, de resursele didactice şi tehnico-materiale instituţionale, componenta variabilă a Planului – cadru, constituită din pachetul disciplinelor opţionale ofertată de Ministerul Educaţiei.
11.7 In ultima lună a anului şcolar elevii îşi exprimă, în baza cererii, opţiunile pentru anul viitor de studii vizînd disciplinele opţionale, care vor sta la baza aprobării de consiliul de administraţie al Instituţiei, în luna august anual, a componentei opţionale a Planului de învăţămînt.
11.8 Este obligatorie pentru toate cadrele didactice şi pentru toţi elevii din ciclurile primar, gimnazial aplicarea şi realizarea curricula şcolare, cu parcurgerea lor integrală şi ritmică
11.9 Procesul educaţional se realizează prin lecţii, seminare, lucrări practice şi de laborator, ore opţionale, activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
11.10 Evaluarea rezultatelor şcolare în ciclul liceal este reglementată în Regulamentul privind promovarea şi evaluarea în învăţămîntul secundar general, aprobat de Ministerul Educaţiei.
11.11 Evaluarea elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul lecţiilor şi altor forme de activitate educaţională, prin evaluări orale şi scrise, lucrări practice, de laborator şi finalizează cu evaluări sumative, stabilite de conducerea instituţiei, iar în ciclul liceal cu teze semestriale la
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
13
disciplinele şcolare stabilite anual de Ministerul Educaţiei, precum şi sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului.
11.13 Administraţia Instituţiei este responsabilă de respectarea normelor stabilite pentru volumul zilnic al temelor pentru acasă, astfel încît durata estimativă pentru pregătirea temelor pentru acasă la toate disciplinele şcolare pentru ziua următoare să nu depăşească: pentru clasa I – 1 oră, pentru clasa a II-a – 1,5 ore, pentru clasele a III-a – a IV-a – 2 ore, pentru clasele a V-a – a VII-a – 2,5 ore și pentru clasele a VIII-a – a XII-a – 3-3,5 ore.
XII Conducerea activităţii instituției
Organele administrative şi consultative
Personalul didactic
12.1 În Instituţie funcţionează următoarele organe de conducere:
a) Consiliul de administraţie;
b) Consiliul profesoral.
12.2 În Instituţie funcţionează următoarele organe consultative:
a) Consiliul diriginţilor;
b) Consiliul elevilor
c) Comisii metodice conform ariilor curriculare;
d) Comisia de atestare a cadrelor didactice şi manageriale;
e) Comisia multidisciplinară intrașcolară pentru protecția copilului în situație de risc, alte comisii, reieșind din necesitățile instituției
f) Consiliul părinţilor.
12.3 În Instituţie activează:
a) personal didactic de conducere, din care face parte directorul şi directorii adjuncţi;
b) personal didactic;
c) personal didactic auxiliar;
d) personal nedidactic.
Secțiunea 1. Consiliul de administraţie
12.4 Consiliul de administraţie,,organ de conducere, cu rol de decizie în domeniul administrativ al Instituţiei.
12.5 Activitatea consiliului de administraţie al Instituţiei este reglementată de Regulamentul-cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administraţie din instituţiile de învăţămînt general, aprobat de Ministerul Educaţiei.
Secțiunea a 2-a. Consiliul profesoral
12.6 Consiliul profesoral, organ suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educațional, este format din personalul didactic al Instituţiei.
12.7 Preşedintele consiliului profesoral este directorul instituţiei. Şedinţele consiliului profesoral sînt prezidate de director (în cazuri excepţionale de director adjunct, responsabil de procesul instructiv).
12.8 Subiectele puse în discuţie la consiliul profesoral sînt dezbătute şi finalizează cu decizii, aprobate prin votul majorităţii.
12.9 Hotărîrile consiliului profesoral sînt puse în aplicare prin ordinul conducătorului instituţiei, devenind obligatorii pentru tot personalul didactic.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
14
12.10 Problemele abordate și deciziile luate la consiliul profesoral sînt consemnate în procese-verbale.
12.11 Secretarul consiliului profesoral este desemnat anual, prin ordinul directorului, din rîndul cadrelor didactice.
12.12 Secretarul consiliului profesoral este responsabil de:
a) redactarea procesului – verbal (în timpul şedinţelor) în registrul unic al consiliului profesoral;
b) arhivarea materialelor puse în discuţie şi adoptate de consiliul profesoral;
c) arhivarea deciziilor adoptate de consiliul profesoral.
12.13 Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Ședința este deliberativă în cazul prezenței majorității simple a membrilor consiliului profesoral.
12.14 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi propune pentru aprobare consiliului de administraţie al Instituţiei:
– proiectul managerial anual şi de dezvoltare instituţională / eventuale completări sau modificări ale acestuia;
– raportul de evaluare internă privind calitatea procesului educaţional din Instituţie;
– raportul general privind starea şi calitatea învăţămîntului din Instituţie;
b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate a Comisiilor metodice, Consiliului diriginţilor şi a altor comisii ce activează în cadrul Instituţiei;
c) aprobă statutul instituției;
d) dezbate şi aprobă regulamentul Instituției, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituției;
e) alege cadrele didactice delegate în componenţa consiliului de administraţie al Instituţiei;
f) aprobă componenţa nominală a comisiilor metodice din Instituţie;
g) aprobă rapoartele prezentate de şefii Comisiilor metodice vizînd activitatea în anul curent de studii;
h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii suplimentare, diferenţe şi corigenţe;
i) validează şi propune consiliului de administraţie componenta şcolară a Planului – cadru la nivelul instituţiei, constituită din pachete disciplinare opţionale (aprobate la Consiliul Naţional pentru Curriculum) ofertate pentru anul şcolar în curs;
j) validează şi propune curricula pentru disciplinele opţionale spre aprobare Consiliului Naţional pentru Curriculum;
k) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, ce reglementează activitatea educațională şi prezintă, în termenii stabiliţi, organelor ierarhic superioare propunerile de modificare sau de completare;
l) identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaționale din Instituție;
m) examinează dosarele de atestare şi decide asupra recomandării privind conferirea/ confirmarea gradului didactic/ managerial.
12.15 Consiliul profesoral se întruneşte de cel puţin 5 (cinci ori) pe parcursul anului şcolar: 3 trei) şedinţe organizatorice – ( începutul anului şcolar, sfîrşitul semestrului I, sfîrşitul anului şcolar) şi 2 (două) şedinţe tematice. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
15
Secțiunea a 3-a. Consiliul diriginților.
12.16 Consiliul diriginţilor este constituit din diriginţii tuturor claselor.
12.17 Consiliul diriginţilor are următoarele atribuţii:
a) dezbate probleme privind structura, conţinutul şi metodica orelor de dirigenţie specifice ciclului din învăţămîntul secundar general;
b) analizează participarea, în cadrul activităților comunitare şi de voluntariat a elevilor la clasă,
c) coordonează participarea colectivelor de elevi în activităţile extraşcolare şi diverse schimburi de experienţă;
d) orientează colectivul didactic al Instituției în vederea stabilirii unor cerinţe educaţionale unice faţă de elevi.
Secțiunea a 4-a. Comisia metodică
12.18 Comisia metodică se constituie din profesori care predau aceeaşi disciplină de studiu sau din arie curriculară determinată în Planul-cadru de învăţămînt.
12.19 Şeful Comisiei metodice este numit prin ordinul directorului Instituţiei, de regulă, cu consultarea membrilor ei.
12.20 Membrii Comisiei metodice, în cadrul şedinţei la început de an şcolar analizează modificările şi completările privind curriculumul scris, curriculumul predat/ operaţionalizat, curriculumul evaluat şi asigurarea didactică la disciplină stipulate în Sugestiile metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional în anul curent de studii, elaborate de Ministerul Educaţiei.
12.21 Directorul instituţiei va insista asupra cunoaşterii profunde şi integrale a setului curricular de către fiecare profesor şi adaptării lui la specificul liceului şi al fiecărei clase.
12.22 Comisia metodică are următoarele atribuţii:
a) elaborează proiectele pentru oferta educaţională opţională a Instituției;
b) propune activităţi de interasistenţă, teme de cercetare pentru proiectul anual managerial;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice de lungă durată şi a demersurilor didactice la ore;
d) analizează periodic din punct de vedere metodologic evoluţia şcolară a elevilor la disciplinele din aria curriculară;
e) participă la monitorizarea implementării curricula la fiecare clasă privind modul în care se realizează componenta predare, învăţare şi evaluare;
f) discută formatul evaluărilor sumative a disciplinelor şcolare din aria curriculară specifice ciclului liceal;
g) orientează activitatea cadrelor didactice spre crearea şi funcţionarea unui sistem instituţional de evaluare a rezultatelor şcolare la disciplinele de studiu;
h) desfăşoară activităţi de pregătire a elevilor pentru examene, olimpiade şi alte concursuri şcolare.
12.23 Șeful comisiei metodice are următoarele atribuții:
a) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei metodice;
b) evaluează activitatea fiecărui membru al comisie metodice şi propune consiliului profesoral un raport argumentat și documentat privind prestaţia profesională a fiecărui membru în anul curent de studii;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
16
c) coordonează participarea membrilor comisiei metodice la activităţile de formare continuă şi de promovare a imaginei Instituţie la nivel local, raional/ municipal şi republican;.
d) asigură participarea membrilor comisiei metodice la asistențe şi interasistențe în cadrul orelor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei precum şi la activităţile metodice raionale/ municipale;
e) asigură activitatea de mentorat, în special a profesorilor debutanţi şi noi veniţi în Instituţie;
f) este responsabilă de calitatea notelor informative, rapoartelor şi propunerilor elaborate şi prezentate la solicitarea directorului Instituţiei şi/ sau organelor ierarhic abilitate.
Secțiunea a 5-a. Directorul – Tatiana Alexandrova
12.24 Directorul este conducătorul instituției pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.
12.25 Funcţia de director se ocupă în baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială.
12.26 Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director, aprobat de Ministerul Educației.
12.27 Directorul exercită conducerea executivă a Instituţiei, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărîrile consiliului de administraţie al unităţii de învăţămînt, precum şi cu alte reglementări legale.
12.28 Directorul este subordonat Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, Inspectoratului Şcolar Naţional. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sînt elaborate de organele abilitate, în baza indicatorilor stabiliţi de Ministerul Educaţiei.
12.29 Directorul reprezintă Instituţia în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.
12.30 Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de Instituţie, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în Instituţie a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţămînt.
12.31 Directorul Instituţiei ca persoană juridică, în care funcţionează compartimentul financiar-contabil prin care se realizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică, precum şi execuţia bugetară, coordonează direct acest compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului şi îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor stabilite de acesta, prin fişa postului.
12.32 Directorul Instituţiei este responsabil de activitatea întregului personal salariat.
12.33 Vizitarea Instituţiei şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare / extraşcolare, efectuate de către persoane din exterior, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control.
12.34 Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale în vigoare
12.35 Norma didactică de predare a directorului şi/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fişa postului, în baza normelor aprobate de Ministerul Educaţiei de comun cu Ministerul Muncii.
12.36 Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.
12.37 Directorul, în calitate de conducător al instituției, are următoarele atribuții:
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
17
a) asigură funcţionalitatea Instituţiei în conformitate cu Standardele de calitate în învăţămîntul secundar general, aprobate de Ministerul Educaţiei;
b) coordonează elaborarea Proiectului managerial anual şi de dezvoltare a Instituţiei;
c) coordonează şi răspunde de întreaga activitate educațională şi administrativă a Instituției, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţămînt;
d) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţămînt şi de completarea carnetelor de muncă;
e) asigură siguranţa elevilor şi a personalului angajat în perioada aflării în incinta Instituţiei;
f) asigură păstrarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituției;
g) este responsabil de organizarea şi funcţionarea cantinei (în cazul în care există);
h) asigură elaborarea și implementarea acţiunilor de protecție a copilului;
i) asigură aplicarea corectă a deciziilor consiliului profesoral și a consiliului de administrație;
j) asigură realizarea achizițiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ și normativ în vigoare;
k) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, ce conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
l) stabilește mecanismul intern de colectare a datelor în Sistemul Informaţional automatizat de Management în Educaţie (SIME), a Sistemului Automatizat Prelucrare a Datelor (SAPD) pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor și controlează corectitudinea informaţiilor introduse;
m) prezintă rapoarte privind activitatea Instituției, starea şi calitatea procesului educaţional din Instituţia pe care o conduce. Raportul general este prezentat la consiliul profesoral, consiliul administrativ, precum şi la Adunarea generală a părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinţnd principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare clasică sau electronică.
12.38 Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
a) elaborează schema de încadrare a personalului instituției și stabileşte, prin fişa postului, obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;
b) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil;
c) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă;
d) stimulează şi promovează cadrele didactice pentru dezvoltare profesională şi continuă;
e) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
f) aprobă concediu fără plată şi zilele libere plătite, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile asigurării suplinirii activităţii acestora;
g) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
h) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei în vigoare.
12.39 Directorul, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:
a) asigură evaluarea şi monitorizarea permanentă a activităţii educaţionale/didactice a cadrelor didactice, inclusiv de conducere;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
18
b) informează Organul local de specialitate în domeniul învăţmîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, Inspectoratul Şcolar Naţional cu privire la rezultatele de excepţie şi sau ineficienţa profesională a personalului didactic din Instituţie;
c) înaintează Organului local de specialitate în domeniul învăţmîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi propuneri privind cadrele didactice recomandate pentru participare în diverse comisii, proiecte, activităţi de formare, etc.
12.40 Directorul Instituţiei, în calitate de ordonator de credite, are următoarele atribuţii:
a) responsabil de elaborarea bugetului Instituţiei în bază de programe;
b) aprobă programele de buget ale instituţiei şi le propune spre avizare consiliului de administraţie;
c) prezintă în termeni autorităţilor competente programele de buget, notele informative succinte privind execuţia bugetului cu explicarea categoriilor majore de cheltuieli efectuate;
d) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
e) monitorizează modul de încasare a veniturilor; necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu destinaţia aprobate prin bugetul propriu; integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare; organizarea şi evidenţa zilnică a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie bugetară.
12.41 Directorul Instituţiei este responsabil de:
a) transportarea elevilor în condiţii optime şi sigure pentru viaţa şi sănătatea lor;
b) completarea, păstrarea, eliberarea, reconstituirea, anularea actelor de studii conform prevederilor regulamentare aprobate de Ministerul Educaţiei.
c) întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
d) evidenţa, completarea şi păstrarea documentaţiei vizînd personalul angajat al Instituţiei;
e) aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în Instituţie;
f) corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, în termen a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;
g) respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în unitatea de învăţământ.
12.42 Directorul Instituţiei are următoarele împuterniciri:
a) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
b) aprobă normele de completare a claselor, numărul de clase şi schema de încadrare a personalului aprobate de autoritatea competentă;
c) gestionează bunurile şi resursele materiale;
d) încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure;
e) oferă variate forme de stimulare (recompense financiare, spirituale, etc.) pentru performanţe profesionale cadrelor didactice, inclusiv de conducere şi elevilor pentru rezultate excepţionale la învăţătură şi alte domenii de activitate şcolară;
f) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
g) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvîrşite de personalul unităţii de învăţămînt, în limita prevederilor legale în vigoare;
h) aplică sancţiunile prevăzute de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare săvîrşite de elevi.
Secțiunea a 6-a. Directorul adjunct – Ivanov Valeri
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
19
12.43 Directorul adjunct este angajat de către directorul Instituţiei. Funcția de director adjunct se ocupă prin concurs, pentru un termen de 5 ani.
12.44 Directorul adjunct are următoarele atribuţii:
a) monitorizează şi organizează procesul educaţional, asigurînd calitatea realizării lui;
b) întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din Instituție şi asigură respectarea lui;
c) coordonează și ține la evidență orele înlocuite, elaborează tabelul de salariu, propus spre avizare directorului;
d) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru;
e) participă la repartizarea sarcinilor didactice personalului de predare;
f) monitorizează organizarea procesului educaţional, prin asistenţe la ore, verificarea proiectelor didactice, aprecierea nivelului de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, evaluarea calităţii demersului educațional, determinarea relevanţei relaționării profesor – elev şi a impactului educaţional al activităților extrașcolare/ extracurriculare desfăşurate;
g) coordonează activitatea comisiilor metodice din Instituţie;
h) coordonează elaborarea unui sistem instituţional de evaluare şi asigură funcţionalitatea lui, în special la probele de evaluare sumativă şi finală aplicate în Instituţie.
i) validează inventarul de evaluare sumativă şi finală aplicate în Instituţie;
j) asigură aplicarea întocmai a Planului – cadru de învăţămînt şi a curricula şcolare;
k) coordonează activitatea de formare profesională continuă;
l) coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
m) este responsabil de organizarea și desfășurarea olimpiadelor, concursurilor la disciplinele școlare şi concursurile extrașcolare.
12.45 Directorul adjunct al Instituţiei este responsabil de:
a) activitatea Instituţiei în conformitate cu Standardele de activitate în învăţămîntul secundar general;
b) calitatea orelor înlocuite;
c) elaborarea orarului, cu respectarea cerinţelor didactice şi sanitaro – igienice specifice categoriei de vîrstă;
d) corectitudinea şi acurateţea completării cataloagelor şi a altor documente şcolare privind evidenţa rezultatelor şcolare ale elevilor;
12.46 Directorul adjunct, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
a) controlează formarea competenţelor curriculare şi ritmicitatea parcurgerii materiei de studiu la disciplinele de învăţămînt;
b) evaluează activitatea personalului didactic şi didactic auxiliar.
Director adjunct pentru educaţie – Elena Bogdan
Directorul adjunct pentru educaţie are menirea de a crea un sitem al muncii educative extradidactice şi extraşcolare, coordonînd eforturile pedagogilor şcolii, instituţiilor extraşcolare, aşezămintelor culturale etc. în vederea creării condiţiilor pentru dezvoltarea aptitudinilor şi vocaţiilor elevilor, autoafirmarea lor ca personalitate.
Directorul adjunct pentru educaţie exercită funcţii de ordin organizatoric, metodic şi administrativ.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
20
1. Funcţiile Organizatorice
1 orientează munca cadrelor didactice spre evidenţa intereselor, înclinaţiilor elevilor, .. – determină împreună cu pedagogii şi părinţii programele individuale de muncă cu copiii devienţi (care necesită);
2 organizează şi dirijează activitatea a elevilor (tehnică, artistică, ecologică, sportivă etc.) în conformitate cu politica educaţională.
2. Funcţiile Metodice
1 contribuie la stabilirea relaţiilor de colaborare între toţi participanţii la procesul de educaţie;
2 determină procedeele şi formele de influenţă asupra dezvoltării elevilor în baza valorilor general-umane;
3 organizează lucrul reuniunilor metodice ale diriginţilor de clasă;
4 asigură condiţii pentru autoinstruirea şi autoperfecţionarea diriginţilor, învăţătorilor, specialiştilor încadraţi în diverse activităţi cu elevi;
5 relevă, studiaţă şi propagă experienţa avansată în domeniul educaţiei;
6 înaintează spre discuţie la consiliul pedagogic rezultatele studiilor efectuate în problemele educaţiei.
3. Funcţiile Administrative
1 determină finalităţile şi obiectivele educaţiei elevilor, cooperînd factorii interni şi externi ai şcolii;
2 duce evidenţa şi efectuează controlul îndeplinirii funcţiilor educative de către diriginţi, personalul didactic încadrat în acest proces;
3 exercită controlul realizării programelor la activităţile extradidactice, precum şi a celor prevăzute de munca extraşcolară;
4 asistă la lecţii, diverse forme de activitate în scopul relevării metodelor, procedeelor educative aplicate de cadrele didactice, al nivelului de influenţă a fiecărui asupra dezvoltării în personalităţile elevilor.
Directorul adjunct pentru educaţie îşi exercită funcţiile în strînsă colaborare cu ceilalţi membri ai administraţiei, pedagogii, cît şi cu personalul auxiliar (bibliotecara, conducătorii cercurilor), organizaţiile de copii şi tineret etc.
Împreună cu directorul şcolii formează o atitudine adecvată a tuturor pedagogilor faţă de problemele educaţiei, rezultatul optim fiind încadrarea majorităţii lor în diverse activităţi extradidactice şi extraşcolare cu elevii, instaurarea relaţiilor de colaborare şi respect între pedagogi şi elevi.
Organizarea activităţilor extradidactice ţine atît de activitatea directorului adjunct pentru educaţie (activitatea artistică, creaţie tehnică, cluburi de amatori, ansambluri), cît şi de cea a directorului adjunct pentru munca didactică (cercurile la obiecte, orele facultative, olimpiadele etc.).
Directorul adjunct pentru educaţie împreună cu adjunctul pentru munca didactică formează o atitudine unică a întregului colectiv pedagogic faţă de aceşti elevi, asigură unitatea cerinţelor şi acţiunilor orientate spre modelarea personalităţii lor, asigurînd atît frecvenţa lor regulată şi reuşită la învăţătură (adjunctul pentru munca didactică), cît şi încadrarea lor în activităţile extradidactice şi extraşcolare (adjunctul pentru educaţie).
Administrator de patrimoniu – Alexandra Stefoglo
Este persoană cu răspundere materială de toate bunurile materiale din liceu.
Duce răspundere de:
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
21
 aprovizionarea materială şi tehnică a gimnaziului;
 organizarea şi menţinerea curăţeniei cuvenite în încăperile gimnaziului;
 asigurarea şi supravegherea securităţii muncii, echipează locurile de muncă cu tehnică, utilaj şi alte mijloace necesare, asigură exploatarea corectă a încăperilor, unităţilor de transport şi altor mijloace tehnice;
 efectuează controlul asupra acordării eficiente a asistenţei medicale, îmbunătăţirii regimului de odihnă şi alimentaţie a elevilor şi salariaţilor;
 analizează în comun cu administraţia gimnaziului, elaborarea şi realizarea măsurilor de economisire a resurselor energetice, termice şi a altor materiale, consumabile etc.;
 tabelează şi duce evidenţa timpului de muncă a salariaţilor personalului tehnic;
 controlează calitatea muncii şi respectarea graficului de activitate;
 supraveghează şi controlează paza liceului în scopul asigurării păstrării bunurilor materiale.
Este obligată:
 să asigure respectarea cu stricteţe a disciplinei de muncă şi cea tehnologică, să îndeplinească funcţiile de serviciu, prevederile Statutului gimnaziului;
 să pregătească datele necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect şi devizuri la construcţia obiectelor noi şi reparaţia capitală sau curentă a fondurilor fixe;
 să organizeze şi să supravegheze lucrările de construcţie şi reparaţie, finanţarea şi recepţionarea volumului de lucru îndeplinit;
 să planifice şi să organizeze exploatarea fondurilor de bază, măsurilor de prevenire a uzurii şi a deteriorărilor în procesul muncii;
 să efectueze lucrul de rebutare şi înlocuire a utilajului şi sistemelor tehnice, care şi-au epuizat resursele şi nu mai sunt valabile în exploatare cu altele noi, care sunt mai efective şi economice în lucru;
 să efectueze controlul asupra respectării lucrărilor de proiect, calităţii lucrărilor de construcţie şi montare, corespunderii costului real al construcţiilor, reconstrucţiilor;
 să respecte modul stabilit de păstrare a valorilor materiale şi a documentelor.
Secțiunea a 7-a. Personalul didactic
12.47 În instituţiile de învăţămînt general și secundar general activează personal didactic din care fac parte: profesori, cadre didactice de sprijin, conducători de cerc.
12.48 Numirea şi eliberarea din post a personalului didactic din Instituţie se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
12.49 Activitatea personalului didactic,este organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare, în baza reglementărilor contractului individual /contractului colectiv de muncă şi prezentului regulament.
12.50 Personalul didactic din Instituţie are obligaţiunea de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
12.51 Personalul didactic este obligat să corespundă prevederilor codului deontologic aprobat de Ministerul Educaţiei.
12.52 Personalului didactic din învăţămînt îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi agresarea verbală, psihică sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.
12.53 Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
22
părinţii/ tutorului legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţămînt în condiţiile stabilite de cadrul normativ în vigoare.
12.54 Personalul didactic este obligat să prezinte, la început de an şcolar, avizul medical şi rezultatele analizelor medicale privind examenul clinic, examenul pulmonar, examenul psihologic conform cerinţelor /normelor sanitaro-igienice în vigoare.
12.55 Personalului didactic are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de condiţii optime de muncă;
b) respectarea demnităţii profesorului;
c) libertatea opiniei profesionale vizînd procesul de predare-învăţare-evaluare în concordanţă cu componentele Curriculumului Naţional;
d) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;
e) manifestarea iniţiativei profesionale în realizarea procesului educaţional: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor conform finalităţilor educaţionale, participarea la eficientizarea procesului educaţional, promovarea activităţilor de cercetare, de orientare civică şi de dezvoltare comunitară a elevilor, organizarea laboratoarelor, cenaclurilor,cercurilor pe interese, publicaţiilor, etc., conform legislaţiei în vigoare;
f) participarea la conducerea Instituţiei, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor în organele de conducere şi consultative ale Instituţiei;
g) dreptul de a beneficia de înlesniri stabilite de legislaţia în vigoare;
h) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.
12.56 Personalul didactic de predare are următoarele obligaţiuni:
a) cunoaşterea, împărtăşirea și promovarea idealului educațional, principiile fundamentale ale educației, politica educațională a statului;
b) organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului educaţional la disciplina de studiu predată şi la nivelul Instituției;
c) cunoașterea și aplicarea Planului-cadru de învăţămînt, a curricula școlare, a recomandărilor metodologice şi manageriale privind organizarea procesului educaţional, elaborate de Ministerul Educaţiei, a manualele şcolare şi literaturii pedagogice de referinţă;
d) elaborează proiectarea didactică vizînd parcursul anual la disciplină conform cerinţelor Ministerului Educaţiei;
e) elaborează proiecte didactice pentru lecţii și activități extrașcolare;
f) organizarea şi realizarea optimală a orelor la clasă;
g) asigură eficacitatea procesului educațional;
h) stimulează activitatea independentă şi de colaborare, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului în procesul de învăţare;
i) asigură securitatea vieţii şi sănătăţii elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);
j) organizează şi desfăşoară olimpiade şi concursuri şcolare;
k) participă la şedinţele consiliului profesoral, şedinţele şi activităţile comisiei metodice, consiliului diriginţilor;
l) participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie cînd este solicitat;
m) organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
23
n) organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii claselor absolvente la disciplina predată, conform orarului stabilit de conducerea Instituţiei;
o) colaborează cu familiile elevilor;
p) îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
q) participă la activităţile de interasistenţă organizate în Instituţie sau în afara (conform delegării);
r) respectă normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, valorile și principiile esențiale pentru construirea unui stat de drept, precum integritatea, onestitatea, corectitudinea, dreptatea, echitatea, umanismul, generozitatea, hărnicia, patriotismul şi alte virtuţi;
s) manifestă comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivăîn activităţile educaţionale şi în viaţa cotidiană;
t) îşi onorează toate obligaţiile stipulate în fişa postului.
12.57 Atestarea cadrelor didactice, acordarea de grade didactice se va efectua conform legislației în vigoare.
Secțiunea a 8-a. Personalul didactic auxiliar
12.58 În instituţiile de învăţămînt secundar general activează personal didactic auxiliar din care face parte: bibliotecarul şcolar, informaticianul, laborantul.
12.59 Bibliotecarul şcolar, informaticianul, laborantul sînt subordonaţi directorului Instituţiei.
12.60 Bibliotecarul şcolar în instituţie are următoarele obligaţiuni:
a) organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii;
b) îndrumă lectura, studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor/ proiectelor elevilor, punînd la dispoziţia acestora instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;
c) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
d) participă la stagiile şi activităţile specifice de formare continuă
e) organizează şi /sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întlniri literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale opţionale etc.
12.61 Laborantul are următoarele obligaţiuni:
a) respectarea tehnicii securităţii în incinta laboratorului;
b) respectarea cerinţelor de păstrare auxiliarelor didactice;
c) asigurarea didactică a orelor.
12.62 Atribuţiile personalului didactic auxiliar sînt menţionate în fişele de post aprobate de director.
12.63 Numirea şi eliberarea din post a personalului didactic auxiliar din Instituţie se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Secțiunea a 9-a. Personalul nedidactic
12.64 În instituţiile de învăţămînt secundar general activează personal nedidactic din care face parte: secretarul, asistentul medical, administratorul de patrimoniu, administratorul financiar(contabil), precum şi alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire cu titluri de funcţii conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.
12.65 Serviciul contabilitate este condus de contabilul-şef (administratorul financiar) şi este subordonat directorului şcolii.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
24
12.66 Serviciul de contabilitate este responsabil de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a Instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
12.67 Administratorul financiar are următoarele atribuţii:
a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) gestionează întregul patrimoniu al instituției de învăţămînt preuniversitar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, regulamentul intern şi hotărîrile Consiliului de administraţie;
c) întocmește proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară, conform normelor metodologice de finanţare a învăţămîntului preuniversitar, elaborate de Ministerul Educaţiei;
d) răspunde de consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii, care afectează patrimoniul instituției de învăţămînt preuniversitar şi de înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de cîte ori Consiliul de administraţie consideră necesar;
f) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar – contabil;
g) asigură şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale instituției de învăţămînt preuniversitar faţă de bugetul de stat, de bugetul local şi faţă de terţi;
h) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;
i) avizează, în condiţiile legii, proiectele de contracte sau de hotărîri ale consiliului de administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul instituţiei;
j) asigură şi gestionează documentele şi instrumentele financiare cu regim special;
k) întocmeşte, cu respectarea normelor legale în vigoare, instrumentele privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizînd operaţiunile prevăzute de normele legale în materie;
l) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare sau stabilite de către ordonatorii de credite, respectiv de către consiliul de administraţie.
12.68 Posturile nendidactice în liceu se ocupă în baza criteriilor şi cerinţelor angajatorului.
12.69 Atribuţiile personalului nedidactic sînt menţionate în fişele de post aprobate de director.
12.70 Numirea şi eliberarea din post a personalului didactic auxiliar din Instituţie se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Secțiunea a 10-a. Dirigintele.
12.71 Activitatea educațională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.
12.72 Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuții:
a) organizează orele de dirigenție și alte activități ce contribuie la dezvoltarea personalității elevului;
b) urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică și analizează cauzele absenţelor elevilor şi întreprinde acţiuni corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
c) analizează periodic situaţia şcolară a elevilor, insistînd la mobilizarea acestora în vederea îndeplinirii optimale a obligațiunilor regulamentare;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
25
d) colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce în vederea eficientizării procesului educaţional;
e) participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;
f) observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului și raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz
g) organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le impune viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale Instituției;
h) sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
i) asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;
j) calculează media generală a fiecărui elev;
k) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;
l) informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
m) răspunde de baza materială a cabinetului pus la dispoziţie.
XIII ELEVII
Secțiunea 1. Dobîndirea calității de elev
13.1 Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în Instituţie şi participă la activităţile organizate de aceasta, are calitatea de elev.
13.2 În învăţămîntul primar (clasele I-a IV-a) şi în învăţămîntul gimnazial (clasele a V-a – a IX-a), calitatea de elev se dobîndeşte în urma solicitării scrise adresate de părinţi sau tutori legali către Instituţia de învăţămînt publică, conform districtului şcolar, în limita numărului de locuri disponibile conform Planului de şcolarizare.
Secțiunea a 2-a. Exercitarea calității de elev
13.3 Calitatea de elev se exercită prin frecventarea şi participarea obligatorie a orelor de curs, a activităţilor extracurriculare și extrașcolare, existente în programul Instituţiei.
13.4 Evidenţa prezenţei elevilor la fiecare oră de curs se face de profesor, care consemnează în catalogul şcolar, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
13.5 Elevii din învăţămîntul gimnazial sînt obligaţi să se prezinte la evaluările sumative organizate de Instituţie.
13.6 Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sînt considerate motivate.
13.7 Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;
b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de instituţia medicală, în cazul în care elevul a fost internat în spital, avizat(ă) de medicul şcolar (dacă există);
c) cererea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal al acestuia, adresată şi aprobată de directorul Instituţiei, în urma consultării cu dirigintele clasei.
13.8 Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.
13.9 Actele, în baza cărora se face motivarea absenţelor, vor fi prezentate în termen de maxim 7 (şapte) zile de la reluarea frecvenţei elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenelor prevăzute în pct.168 atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
26
Secțiunea a 3-a. Mișcarea/transferul elevilor
13.10 Elevii din învăţămînt general şi secundar general au dreptul să se transfere de la o instituţie la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
13.11 Transferurile din instituţiile de învăţămînt general şi secundar general se aprobă de către Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, în subordinea căruia se află Instituţia solicitată pentru transfer, prin coordonarea prealabilă a directorilor celor două instituţii de învăţămînt.
13.12 În ciclul primar (clasele I-a IV-a) şi în ciclul gimnazial (clasele a V-a – a IX-a) elevii se pot transfera, în perioada vacanţelor, după cum urmează:
a) în aceeaşi instituţie de învăţămînt, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită de Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
b) de la o instituţie de învăţământ la alta, în limita efectivelor de elevi la clasă, stabilită de Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.
13.13 Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului;
b) în cazul unei recomandări medicale acordate pe baza unui diagnostic definitiv stabilit;
c) din clase bilingve în clase de cultură generală în ciclul primar şi gimnazial;
13.14 Nepromovarea uneia dintre probele de diferenţă, în termenii stabiliţi de Organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi, anulează dreptul la transfer.
13.15 După aprobarea transferului, Instituţia în care se transferă elevul este obligată să solicite situaţia şcolară a acestuia în termen de 5 zile lucrătoare, iar Instituţia de la care se transferă elevul este obligată să elibereze solicitantului situaţia şcolară. Elevul nu este înscris în catalog, pînă la primirea situaţiei şcolare de către Instituţia în care s-a transferat şi emiterea ordinului directorului.
13.16 Probele de diferenţă desfăşurate în urma transferului de la o instituţie de învăţămînt la alta, în caz de necesitate, au loc, de regulă, pînă la încheierea semestrului în curs.
13.17 Comisia pentru lichidarea diferențelor/ restanțelor se constituie prin ordinul directorului Instituţiei.
13.18 Probele de diferenţă/ restanţă vor fi elaborate de comisiile metodice, conform ariilor curriculare din Instituţie şi aprobate de director, în baza conținuturilor curriculare și prevederilor Planului- cadru în funcţie de profil/ clasa respectivă și perioada ce nu a fost studiată de candidat.
13.19 Probele de diferenţă se susţin separat pentru fiecare semestru al anului de studiu. Nu se susțin probe de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.
Secțiunea a 4-a. Drepturile elevilor
13.20 În Instituții sînt respectate drepturile şi libertăţile conferite de calitatea de elev. Sînt interzise pedepsele corporale, aplicarea sub orice formă a metodelor de violenţă fizică sau psihică.
13.21 Elevii din instituţiile publice de învăţămînt general şi secundar general beneficiază de învăţămînt gratuit.
13.22 Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţămînt pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
13.23 Pe durata studiilor preuniversitare elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită
13.24 Elevii au dreptul:
a) să aleagă instituţia de învăţămînt, cu respectarea cadrului normativ în vigoare
b) să îşi expună liber opiniile, convingerile şi ideile;
c) să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense, pentru rezultate deosebite obţinute la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
27
d) să aleagă cursurile opţionale, în dependenţă de ofertele educaţionale ale Instituţiei;
e) să fie asiguraţi cu manuale şcolare prin schema de arendă;
f) să participe la proiecte şi/ sau programe naţionale şi/ sau internaţionale în care este parte Instituţia;
g) să participe la activităţi ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive organizate la nivel republican, la nivelul structurilor educaţionale conexe Organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului şi în Instituţie, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;
h) să beneficiază, în condiţiile legii, de asistenţă medicală, asistenţa cadrului didactic de sprijin şi alte înlesniri (servicii de transportare, alimentaţie, cămin, burse) acordate la decizia autorităţilor publice locale
i) să fie aleşi şi să participe în componenţa organelor de conducere ale Instituţiei ;
j) să fie aleşi şi să participe în componenţa organelor de autoconducere şcolară (Consiliului elevilor) la nivel de Instituţie, raion/ municipiu şi naţional, activitatea cărora este reglementată în Regulamentul- tip al Consiliului Elevilor, aprobat de Ministerul Educaţiei;
k) să beneficieze de condiţii optime în organizarea procesului educaţional, de garanţii privind viaţa şi securitatea în timpul aflării în Instituţie, precum şi în timpul activităţilor la care participa ca delegat;
l) să participe la evaluarea şi promovarea calităţii învăţămîntului, în condiţiile stabilite de lege;
m) să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituției, la cererea motivată a grupului de iniţiativă.
13.25 Elevii din învăţămîntul primar sunt asiguraţi gratuit manualele şcolare. Beneficiază de facilităţi la închirierea manualelor şi elevii din învăţământul secundar general din familii social-vulnerabile, în baza deciziei consiliului profesoral al Instituţiei.
13.26 Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţămînt pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor. Pentru elevii minori, acest drept se exercită de către părinţii/ tutorii legali ai copiilor.
Secțiunea a 5-a. Obligațiunile elevilor
13.27 Elevii din învăţămîntul general şi secundar general au următoarele obligaţiuni:
a) să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituției;
b) să frecventeze, în mod obligatoriu, orele de curs şi să participe la activităţile extraşcoalre şi extracurriculare, organizate în Instituţie pe durata învăţămîntului obligatoriu;
c) să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;
d) să demonstreze, prin examinări orale şi scrise competențe specifice disciplinelor școlare şi competenţe cheie-transversale specifice treptei de şcolaritate.
e) să susţină, prin examinări orale şi/sau scrise, lichidarea restanţelor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată motivat și/sau nemotivat mai mult de 17 ore;
f) să aibă o ţinută vestimentară şi exterior decent;
g) să manifeste un comportament respectuos în raport cu personalul de conducere, cadrele didactice, auxiliare şi nedidactice, precum şi faţă de colegi;
h) să dea dovadă de un comportament adecvat în Instituție, în familie şi în locurile publice;
i) să utilizeze cu acurateţe manualele şcolare primite prin schema de închiriere şi să le restituie în stare bună, la sfîrşitul anului de studii;
j) să păstreze imobilul, mobilierul şi utilajul Instituţiei;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
28
k) să respecte normele de tehnica securităţii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie;
l) alte obligaţii stabilite de conducerea Instituţiei.
13.28 Este interzis elevilor:
a) să facă înscrieri în documentaţia şcolară (cataloage, dosare personale), să distrugă documentaţia şcolară (cataloage, agenda elevului etc);
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul Instituției;
c) să profaneze simbolurile naţionale şi organizaţiilor internaţionale;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni politice şi de protest, ce afectează activitatea Instituţiei şi frecvenţa la cursuri a elevilor;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţămînt;
f) să deţină şi să consume, în perimetrul Instituţiei şi în nemijlocita apropiere a acesteia droguri, băuturi alcoolice şi ţigări, precum şi să participe la jocuri de hazard;
g) să introducă, în perimetrul Instituţiei, orice tipuri de arme sau alte instrumente, petarde, etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului Instituției;
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, examenelor şi concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul Instituţiei;
k) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Instituției.
Secțiunea a 6-a. Recompense pentru elevi
13.29 Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
a) evidenţierea făcută de diriginte în faţa colegilor de clasă;
b) evidenţierea făcută de director în faţa colegilor de şcoală;
c) comunicare verbală sau scrisă adresată de diriginte sau director părinţilor;
d) delegarea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;
e) premii, diplome, medalii, insigne;
f) burse de merit ale Instituţiei (la decizia consiliului de administraţie al Instituţiei);
g) burse de merit a administraţiei publice locale (la decizia administraţiei publice locale în subordinea căreia se află instituţia).
13.30 Acordarea premiilor/ diplomelor/ medaliilor/ insignelor elevilor la sfîrşitul anului şcolar se face la nivelul instituţiei la propunerea dirigintelui şi/sau a directorului şcolii.
13.29 Se pot acorda premii / diplome/ medalii/ insigne elevilor care:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda menţiuni;
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, raional, naţional sau internaţional;
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
13.30 Instituţia de comun cu alti parteneri poate stimula activităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor premii, burse din partea consiliului reprezentativ al părinţilor, agenţilor economici, fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, comunităţii locale etc.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
29
Secțiunea a 7-a. Sancţiunile aplicate elevilor
13.31 Elevii care săvîrşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, precum şi prevederile regulamentului Instituţiei sînt sancţionaţi. În funcţie de gravitatea faptelor, sancţiunile pot fi:
a) observaţie individuală/ de grup orală sau cu înscriere în Agenda elevului;
b) mustrare orală sau în scris;
c) eliminarea temporară de la lecţii;
d) suportarea, de către părinţi a cheltuielilor pentru pagubele materiale produse în laborator, cabinete, săli de clasă etc.
13.32 Sancţiunile aplicate elevilor, indiferent de tipul lor, sînt anunţate părinţilor/tutorului în formă scrisă şi orală în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare de către dirigintele clasei prin intermediul Agendei elevului/ avizului sub semnătură.
13.33 Observaţia individuală/ de grup constă în discuţie particulară însoţită de obiecţie critică în adresa elevul/ grupului vis-a-vis de acţiunile şi faptele comise.
Sancţiunea se aplică de diriginte/învăţător sau director.
Sancţiunea nu atrage şi alte măsuri disciplinare.
13.34 Mustrarea orală se aplicată elevului/ grupului de elevi şi constă în observații moralizatoare cu solicitarea schimbării de comportament încît să dea dovadă de îndreptare, atrăgîndu-i atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
Sancţiunea se aplică de către diriginte/ învăţător sau director.
Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.
13.35 Mustrarea scrisă se aplicată elevului şi constă în consemnarea în Registrul de ordine pentru elevi a observației moralizatoare privind abaterile comportamentale constatate şi restricţiile, cerinţele înaintate pentru neadmiterea repetării lor. Mustrarea scrisă se aplică de director la propunerea dirigintelui.
Sancţiunea se consemnează în raportul dirigintelui prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.
13.36 Eliminarea de la lecţii pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile regulamentului şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului elevilor.
Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sînt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei.
Sancţiunea se consemnează în registrul de ordine pentru elevi şi în dosarul personal al elevului, precum şi în raportul dirigintelui prezentat la consiliul profesoral la sfîrşitul semestrului sau al anului şcolar, precizîndu-se numărul şi data ordinului emis.
Această sancţiune nu se aplică elevilor din învăţămîntul primar.
Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului pentru comportament.
13.37 Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolele 215-218 dă dovadă de corectitudine în comportament pe o perioadă de cel puţin 8 săptămîni de studiu pînă la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea calificativului pentru comportament asociată sancţiunii, se poate anula prin decizia consiliului profesoral.
13.38 Pentru toţi elevii din învăţămîntul general şi secundar general, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din numărul total de ore de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzut calificativul pentru comportament.
13.39 Părinţii/ tutorii legali ai elevilor care se fac vinovaţi de deteriorarea bunurilor Instituţiei plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
30
13.40 În cazul în care autorul deteriorării nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase şi se consemnează prin proces verbal al consiliului profesoral .
13.41 În cazul distrugerii/ deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii pe numele cărora au fost eliberate înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
13.42 Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 220-223 se adresează, în scris, consiliului de administraţie al Instituţiei, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie este definitivă.
XIV PĂRINŢII
Secţiunea 1: Dispoziţii generale
14.1 Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu Instituția în vederea realizării finalităților educaţionale.
14.2 Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.
Secţiunea a 2-a: Comitetul de părinţi al clasei
14.3 Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în cadrul adunării generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de diriginte, care prezidează şedinţa.
14.4 Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.
14.5 Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei/cinci persoane: un preşedinte şi doi/patru membri;
14.6 Dirigintele clasei convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar. De asemenea, dirigintele la propunerea/solicitarea preşedintelui comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor ori de cîte ori este necesar.
14.7 Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul Instituției, în consiliul administrativ și în consiliul clasei.
14.8 Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) ajută dirigintele în activitatea de îmbunătățire a frecvenţei acestora;
b) sprijină dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;
c) sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.
14.9 Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu Instituția prin dirigintele clasei.
XV ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI
15.1 Finanţarea Instituţiei se efectuează în modul stabilit din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) surse extrabugetare (servicii educaţionale suplimentar prestate populaţiei, donaţii şi vărsăminte benevole ale persoanelor fizice şi juridice, alte venituri legale).
15.2 Se interzic:
a) încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neautorizate, pentru nevoile instituţiei de învăţămînt (reparaţii, renovări, amenajări etc.). Vărsămintele de bani pentru nevoile școlii se pot face pe principii strict benevole, cu destinaţie concretă, la contul special al instituţiei de învăţămînt sau la un alt cont deschis în acest scop, cu eliberarea pentru donatori a unor recipise
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
31
sau chitanţe corespunzătoare. Beneficiarii mijloacelor băneşti încasate de la donatorii benevoli vor prezenta anual dări de seamă în faţa donatorilor cu privire la cheltuirea sumelor încasate;
b) intimidarea, sub orice formă, a elevilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri.
15.3 Organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată sub orice formă. Activităţile didactice cu plată pot fi organizate şi desfăşurate numai de persoanele fizice sau juridice care au obţinut patenta de prestare a serviciilor educaţionale şi de instruire conform legislaţiei în vigoare. Se interzice prestarea serviciilor educaţionale elevilor cu care interacţionează în activitatea didactică directă. Directorul Instituţiei poartă responsabilitate pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului punct.
15.4 Activitatea economico-financiară se efectuează conform actelor normative în vigoare şi este asigurată de serviciul contabilitate.
15.5 Baza materială a școlii include spaţii pentru procesul de învăţămînt, mijloace de învăţământ şi cercetare, bibliotecă, ateliere şcolare, cantină, sală de sport, precum şi alte obiecte de patrimoniu destinat învăţămîntului.
15.6 Bunurile Instituţiilor se pot transfera la alte unităţi de învăţămînt prin decizia administraţiei publice locale de nivelul doi.
15.7 Inventarierea şi casarea se fac în conformitate cu legile în vigoare. De efectuarea acestora este responsabil directorul,şi administratorul financiar al Instituţiei.
XVI DOCUMENTAŢIA
16.1 Instituția desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.
16.2 Documentaţia privind evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:
a) registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;
b) registrul alfabetic al elevilor;
c) dosarele personale ale elevilor;
d) cataloagele claselor;
e) registrul de eliberare a actelor de studii;
f) procesele-verbale ale probelor de evaluare realizate în baza testului administraţiei;
g) fişa şcolii extrasă din baza de date electronică (SIME);
h) rapoartele statistice anuale (semestriale);
i) confirmări, informaţii şi documente explicative privind absenţa elevilor;
j) registrul de evidenţă a distincţiilor ce atestă performanţele elevilor;
k) extrase din deciziile autorităţilor publice locale cu referire la districtul de şcolarizare arondat Instituţiei;
l) cererile părinţilor cu privire la eliberarea documentelor elevilor (dosare personale, tabele cu note, certificate de studii);
m) raportul statistic al Instituţiei la începutul şi sfîrşitul anului (ŞG).
16.3 Documente privind funcţionarea instituţiei şi organizarea procesului educațional:
a) regulamentul de organizare şi funcţionare;
b) statutul instituţiei;
c) Programul de dezvoltare instituțională;
d) Proiectul managerial anual al instituției;
e) Planuri individuale de învăţămînt, aprobate în mod regulamentar;
f) actele controalelor tematice şi frontale;
g) registru de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
h) registrul de evidenţă a personalului instituției;
i) procese-verbale ale consiliului profesoral şi materialele puse în discuţie;
j) procese-verbale ale consiliului de administraţie şi materialele puse în discuţie;
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
32
k) registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;
l) registrul de evidență a fișelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;
m) documentele de evidență a realizării evaluării anuale a cadrelor didactice;
n) rapoartele-sinteză prezentate de către instituție la sfîrşitul anului şcolar Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi;
o) procesele-verbale şi portofoliile Consiliului diriginţilor;
p) procesele-verbale şi portofoliile Comisiilor metodice;
q) procesele-verbale ale Comisiei de atestare şi documentaţia vizînd atestarea cadrelor didactice;
r) portofoliul privind formarea continuă a cadrelor didactice;
s) note informative, rapoarte şi actele controalelor organelor ierarhic superioare şi proprii;
t) rapoartele –sinteză prezentate de către Instituţie la sfîrşit de an şcolar Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul doi.
16.4 Documente ce ţin de serviciul personal:
a) registru de ordine cu privire la personal (angajare, transfer, eliberare;
b) cererile angajaţilor privind acordarea concediului, transferul, demisia;
c) dosarele personale ale cadrelor didactice;
d) listele de evidenţă a cadrelor didactice şi de conducere cu date complete de anchetă;
e) registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajaţii;
f) registrul de evidenţă a carnetelor de muncă;
g) dosarele personale ale angajaţilor;
h) rapoarte statistice anuale privind numărul şi componenţa profesorilor la începutul şi la sfârşitul anului şcolar.
16.5 Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:
a) paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;
b) procesele-verbale de predare-primire, anexele întocmite la schimbarea conducătorului instituţiei;
c) documente ale fondurilor (istoricul fondului, procesele-verbale de verificare a existentului şi stării documentelor, actele de predare-primire a documentelor de stat la păstrare, procesele-verbale de selectare a documentelor propuse spre decontare cu privire la lipsa şi deteriorarea ireparabilă a documentelor, prezentării din fond);
d) devizul de cheltuieli şi darea de seamă privind executarea devizului de cheltuieli;
e) bugetul anual aprobat;
f) lista tarifară a angajaţilor;
g) tabelul de pontaj pentru statele de personal aprobate şi tabelul lunar de evidenţă a timpului de muncă şi calculării salariului;
h) registrul de evidenţă a muncii salariaţilor;
i) conturi analitice ale salariaţilor;
j) registre de evidenţă a utilajului, de inventariere a utilajului, chimicalelor, materialelor didactice, etc.;
k) contracte cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de bunuri materiale;
l) registrul de evidenţă a bunurilor materiale;
m) procese-verbale de decontare a valorilor materiale (fondurilor fixe, fondurilor de mică valoare);
n) registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
o) registrul de inventariere a fondului de manuale;
p) registrul de mişcare a fondului bibliotecii;
q) registrul de evidenţă zilnică a activităţii bibliotecii;
r) registrul de evidenţă a literaturii şi manualelor pierdute şi returnate;
s) actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
t) contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor.
Regulament de ordine internă Gimnaziul-gradinita ”Igor Crețu”
33
XVII Respectarea principiului nediscriminării,
eliminarea hărţuirii sexuale şi a oricărei forme de lezare
a demnităţii în muncă.
17.1 În Gimnaziul ” Igor Crețu” se va respecta principiului nediscriminării, eliminarea hărţuirii sexuale şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă.
XVIII Dispoziţii finale
18.1 Pentru evidenţa şcolară în gimnaziu se completează şi se păstrează formulare, acte de studii conform Instrucţiunilor cu privire la evidenţă, perfectarea, păstrarea şi eliberarea actelor de studii elaborate de Ministerul Educaţiei.
18.2 Gimnaziul are dreptul de a stabili contacte şi a încheia acorduri de colaborare cu instituţii de învăţămînt din ţări străine, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
18.3 Pentru nerespectarea regimului de ordine internă a gimnaziului, statutului gimnaziului de către profesori şi elevi vor fi aplicate sancţiuni din partea administraţiei gimnaziului.
18.4 Prezentul Regulament intern se aduce la cunoştinţa tuturor salariaţilor unităţii, sub semnătură, şi produce efecte juridice pentru aceştia de la data încunoştinţării. Salariaţii familiarizaţi cu prezentul Regulament intern confirmă acest fapt prin depunerea semnăturii în Lista salariaţilor familiarizaţi cu Regulamentul intern (se anexează) care este parte integrantă a acestuia.