Sidebar

Statut

A V I Z A T Î N R E G I S T R A T
de Ministerul Educaţiei de Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova al Republicii Moldova
la data de______________ nr. ______________________
din ______________________
Ministru ______________ Ministru _______________
C OO R D O N A T
Autoritatea administraţiei publice locale CR Cahul
Preşedintele raionului
______________/ Ion Groza/
A P R O B A T
la Şedinţa Consiliului Profesoral
al gimnaziului ”Igor Creţu”
nr. 02 din 11 noiembrie, 2015
Director ______________/ Tatiana Alexandrova/
S T A T U T U L
Instituţiei Publice
Gimnaziul-Grădiniță „Igor Crețu”
comuna Găvănoasa
raionul Cahul
Cahul 2015
2
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Instituţia Publică Gimnaziul-Grădiniță „ Igor Creţu” din comuna Găvănoasa, r. Cahul, în continuare – „Instituţie”, este o instituţie apolitică, nonprofit.
1.2 Denumirea completă: Instituţia Publică Gimnaziul – Grădiniță „ Igor Creţu” din comuna Găvănoasa, r. Cahul, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Gimnaziul-Grădiniță „Igor Creţu”.
1.3 Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Educației, Hotărârile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi pe baza deciziilor direcţiei raionale de învăţământ, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi statutul instituţiei.
1.4 Instituţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont trezorerial, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.
1.5 Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.
1.6 Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.
1.7 În instituţie sunt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, periclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor. 1.8 Fondatorul instituţiei: Consiliul Raional Cahul.
1.9 Instituţia îşi are sediu la adresa: comuna Găvănoasa, raionul Cahul, RM.
IV. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUŢIEI
2.1 Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, transparenţei.
2.2 Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept.
2.3 În instituţie este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
3
III. TIPUL ŞI STRUCTURA INSTITUŢIEI .
3.1. Instituţia Gimnaziul-Grădiniță „ Igor Creţu” este o instituţie educaţională de stat organizată pe niveluri și cicluri în conformitate cu Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED-2011):
a) nivelul 0 – educația timpurie:
– educația antepreșcolară;
– învățămîntul preșcolar ;
b) nivelul 1 – învățămîntul primar;
c) nivelul 2 – învățămîntul secundar, ciclul I: învățămîntul gimnazial.
3.2. Instituţia Gimnaziul-Grădiniță „ Igor Creţu” activează în baza prezentului STATUTULUI, al Regulamentului Intern al instituţiei, precum şi a actelor legislative şi normative în vigoare.
IV. OBIECTIVUL, SCOPURILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIEI
4.1 Instituţia are drept scop:
a) dezvoltarea multilaterală a copilului și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară; (art. 23 Codul Educației)
b) formarea copilului ca personalitate liberă și creativă asigurînd dezvoltarea competențelor necesare continuării studiilor în învățămîntul gimnazial ; (art. 26 Codul Educației)
c) formarea unei personalităţi libere şi creative prin asigurarea dezvoltării competenţelor elevilor, precum şi prin consilierea şi orientarea acestora în determinarea traseului individual optim către învăţămîntul liceal, profesional tehnic secundar sau profesional tehnic postsecundar. (art. 28 Codul Educației)
4.2 Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, pentru apărarea drepturilor copiilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii elevilor.
4.3 Instituţia urmăreşte:
a) dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său;
b) cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea făță de religie – principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite;
c) pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţi între genuri, grupuri etnice, naţionale şi religioase şi respectării culturii altor popoare;
d) dezvoltarea competenţei de a acumula cunoştinţe şi dezvolta abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă în scopul autorealizării;
e) educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;
4
f) cultivarea sentimentului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei ecologice;
g) asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, educarea necesităţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi;
h) Promovarea educaţiei incluzive drept prioritate educaţională în vederea evitării excluderii şi/sau marginalizării copiilor, tinerilor şi adulţilor;
i) Formarea unui mediu educaţional prietenos, accesibil, în măsură să răspundă
aşteptărilor şi cerinţelor speciale ale beneficiarilor;
j) Centrarea procesului de educație pe potențialul elevilor, urmărind dezvoltarea acestuia;
k) Formarea personalităţii competente, creative, apte să-şi asume responsabilitatea într-o societate democratică în continuă schimbare.
4.4 Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:
a) reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;
b) promovarea calităţii rezultatelor academice;
c) oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;
d) asigurarea incluziunii, respectării şi egalităţii de şanse pentru toţi copiii;
e) oferirea educaţiei acceptabile şi accesibile;
f) asigurarea educației centrate pe copil
4.5 Instituţia elaborează şi implementează măsurile de protecţie a copilului, care conţin obligatoriu prevederi referitoare la: prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor şi terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziţie a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea şi monitorizarea cazurilor; asistenţa copiilor victime.
V. ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAŢIONAL
5.1. Instituția cuprinde într-un sistem unic educaţia timpurie învăţământul primar și gimnazial, precum şi diferite unităţi extradidactice şi extraşcolare.
5.2. Numărul de grupe antepreșcolare, preșcolare și clase în instituție se determină în corespundere cu necesitățile populației în limita contingentului de copii, fiind avizate de consiliul de administrație și aprobate de organul local de specialitate în domeniul învățămîntului.
5.3.Limba de instruire de bază este limba română.
5.4. Deservirea medicală a copiilor o asigură lucrătorul medical, care este responsabil de evidenţa stării sănătăţii copiilor şi de alimentaţia lor, asigură realizarea măsurilor de profilaxie a maladiilor şi cerinţelor sanitaro-igienice, ce contribuie la menţinerea sănătăţii lor.
5
5.5.Alimentaţia copiilor se organizează în dependenţă de programul de lucru, vărsta copiilor şi conform normelor stabilite pentru copiii de legislația în vigoare.
VI. CONDUCEREA INSTITUŢIEI.
ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL INSTITUŢIEI
6.1 În instituţie funcţionează următoarele organe administrative:
a) consiliul profesoral;
b) consiliul de administraţie.
6.2 În instituţie activează:
a) personal de conducere, din care face parte directorul, directorii adjuncţi;
b) personal didactic;
c) personal didactic auxiliar;
d) personal nedidactic.
6.3 În instituţie pot activa:
a) catedre metodice;
b) catedra diriginţilor.
6.4 În cadrul instituţiei sunt create Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia multidisciplinară intraşcolară pentru protecţia copilului în situaţie de risc, alte comisii, reieşind din necesităţile instituţiei.
1. Consiliul profesoral
6.5 Consiliul profesoral, organ suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul consiliului profesoral este numit de director. Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor Consiliului.
6.6 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din instituţie;
b) dezbate, avizează şi aprobă planul de dezvoltare a instituţiei;
c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
d) aprobă statutul instituţiei;
e) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
f) aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din instituţie;
g) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
6
h) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
i) dezbate şi avizează regulamentul intern al instituţiei, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al instituţiei;
j) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a direcţiei de învăţământ sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea educaţională şi transmite direcţiei de învăţământ propuneri de modificare sau de completare;
k) identifică şi dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaţionale din instituţie.
6.7 Consiliul profesoral se întruneşte de două ori în semestru. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puţin 1/3 din cadrele didactice.
6.8 Problemele abordate şi deciziile luate la Consiliul profesoral sunt consemnate în procese verbale și sunt obligatorii pentru tot personalul didactic.
2. Consiliul de administraţie
6.9 Consiliul de administraţie, organ executiv, cu rol de decizie în domeniul administrativ, este format din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administrația publică din unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care se află instituția, trei reprezentanți ai părinților, doi reprezentanți ai cadrelor didactice, delegați de consiliul profesoral și un reprezentant al elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituție.
6.10 Consiliul de administraţie este condus de o altă persoană decît directorul instituţiei de învăţămînt, desemnată de membrii consiliului prin vot secret.
6.11 La şedinţele consiliului de administraţie pot participa reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.
6.12 Consiliul de administraţie funcţionează în baza unui regulament-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei.
6.13 Consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt general are următoarele competenţe: a) participă, prin reprezentanţii săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului instituţiei de învăţămînt; b) participă, prin reprezentanţii săi, la evaluarea directorului instituţiei de învăţămînt; c) avizează bugetul instituţiei; d) aprobă planul de dezvoltare al instituţiei; e) gestionează resursele financiare provenite din alte surse decît cele bugetare; f) aprobă componenta şcolară a planului-cadru la nivelul instituţiei; g) avizează normele de completare a claselor, numărul de clase şi
7
schema de încadrare a personalului instituţiei.
6.14 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia. Problemele abordate şi deciziile luate sunt consemnate în procese verbale.
3. Personalul didactic de predare
6.15 Numirea şi eliberarea personalului didactic de predare se face în conformitate cu Codul Educației şi Codul muncii.
6.16 Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentul intern al instituţiei, prezentul statut, prevederile contractului individual şi colectiv de muncă.
6.17 Drepturile personalului didactic vizează:
a) respectarea demnităţii profesorului;
b) libertatea opiniei;
c) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;
d) alegerea programelor de studii, formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
e) libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţământului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele şi aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituţie a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, cercuri pe interese etc., conform legislaţiei în vigoare;
f) participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în instituţie;
g) participarea la conducerea instituţiei de învăţământ, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituţiei;
h) includerea în vechimea în muncă pedagogică a activităţii didactice desfăşurate în învăţământul general şi profesional tehnic, în cazul trecerii în învăţământul superior;
i) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.
6.18 Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:
a) cunoaşte şi aplică planul de învăţământ, curriculumul şcolar, sugestiile metodice la disciplinele şcolare, manualele şcolare şi literatura de specialitate;
b) întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
8
c) elaborează proiecte didactice pentru lecţii şi activităţi extraşcolare;
d) realizează orele de predare la clasă;
e) asigură eficacitatea procesului educaţional;
f) stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
g) asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);
h) organizează şi desfăşoară concursurile şcolare;
i) participă la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesoral;
j) participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie cînd este solicitat;
k) organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
l) organizează consultaţii cu elevii la disciplina predată;
m) colaborează cu familiile elevilor;
n) îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
o) participă la activităţile de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara şcolii;
p) respectă în activitate normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi;
q) utilizează comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivă;
r) îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.
6.19 Atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se efectuează conform cadrului normativ în vigoare.
6.20 Funcţiile didactice în instituţiile de educaţie timpurie sînt: educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist.
6.21 În instituţia de educaţie timpurie posturile didactice vacante se ocupă prin concurs, organizat la nivelul instituţiei, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei. La concursul pentru ocuparea unui post didactic poate participa orice candidat care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de legislaţia în vigoare.
6.22 Recrutarea personalului în instituțiile de educaţie timpurie este prerogativa directorului. Cadrele didactice sînt recrutate şi angajate prin consultare cu organul local de specialitate în domeniul învățămîntului și ţinînd seama de existenţa competenţelor necesare pentru lucrul cu copiii mici.
6.23 Dezvoltarea profesională a personalului didactic şi de conducere este obligatorie pe parcursul întregii activităţi profesionale şi se reglementează de Guvern.
9
4. Personalul nedidactic
6.24 Personalul nedidactic este format din: asistent medical, kinetoterapeut, tehnician, administrator financiar (contabil), alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire cu titluri de funcţii conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.
5. Directorul
6.25 Directorul este conducătorul instituţiei pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.
6.26 Directorul instituţiei are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi răspunde de întreaga activitate educaţională şi administrativă a instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;
b) răspunde de transportarea elevilor în condiţii bune şi sigure pentru viaţa şi sănătatea lor;
c) asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul şcolii-grădiniță;
d) ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituţie, pentru organizarea şi funcţionarea căminului, cantinei;
e) răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ;
f) asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
g) asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului profesoral şi a celui de administraţie;
h) asigură realizarea achiziţiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ şi normativ în vigoare;
i) numeşte şi eliberează din post personalul instituţiei;
j) asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
k) stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;
l) întocmeşte rapoarte asupra activităţii instituţiei.
6.27 Directorul, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
a) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
b) gestionează bunurile şi resursele materiale;
c) încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure;
d) asigură realizarea achizițiilor publice;
e) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest
statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.
6.28 Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.
10
5. Directorul-adjunct
6.29 Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:
a) organizează procesul educaţional;
b) întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din instituţie;
c) repartizează sarcinile didactice personalului de predare;
d) controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice curente şi de lungă durată, etc., modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, calitatea demersului educaţional, a relaţionării şi comunicării cu elevii;
e) coordonează activitatea metodică;
f) validează inventarul de evaluare sumativă finală;
g) asigură aplicarea planurilor de învăţământ şi a curriculumului şcolar;
h) controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţământ;
i) elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor amânaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;
j) efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice;
k) coordonează activitatea de formare profesională continuă;
l) coordonează activităţile de prevenire, identificare, raportare, referire şi asistenţă în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului.
6. Dirigintele
6.30 Activitatea educaţională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.
6.31 Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică şi analizează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
b) analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea obligaţiunilor regulamentare;
c) colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce;
d) participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;
e) observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului şi raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;
f) organizează şi conduce activitatea clasei, ţinând cont de problemele pe care le impune viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale instituţiei;
g) sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
h) asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;
i) calculează media generală a fiecărui elev;
11
j) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;
k) informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
l) răspunde de baza materială a clasei puse la dispoziţie.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
COPIILOR ŞI PĂRINŢILOR (TUTORILOR)
7.1 Copiii se bucură de toate drepturile stipulate în legislaţia naţională şi internaţională. În mod special copiii au dreptul:
a) să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;
b) să-şi aleagă opţionale, facultative;
c) să beneficieze de manuale prin schema de arendă;
d) să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;
e) să participe la activităţile organizate în instituţie, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe direcţiilor de învăţămînt, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;
f) să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;
g) să constituie consilii, asociaţii care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţământului, cu regulamentul instituţiei;
h) să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţământ;
i) să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituţiei, la cererea motivată a grupului de iniţiativă.
7.2 Elevii au următoarele obligaţii:
a) să frecventeze lecţiile în mod obligatoriu. Evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare lecţie de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte legale sînt considerate motivate;
b) să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;
c) să confirme, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;
d) să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu;
e) să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în instituţie, în familie, în locurile publice;
f) să respecte dispoziţiile date de conducerea instituţiei, de diriginte;
12
g) să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul instituţiei;
h) să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie.
i) alte obligaţii stabilite în regulamentul intern al instituţiei.
7.3 Elevilor li se interzice să folosească drogurile, fumatul şi băuturile alcoolice, să practice jocuri de hazard.
7.4 Părinţii sau tutorii au dreptul:
a) să aleagă pentru copii instituţiile de învăţămînt şi limba de instruire;
b) să ceară respectarea în şcoală a drepturilor şi libertăţilor copilului;
c) să ia cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţămînt precum şi de rezultatele evaluării elevilor;
d) să instruiască în familie copilul, asigurîndu-i posibilitatea de a obţine studiile corespunzătoare unui anumit nivel de învăţămînt;
e) să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt.
7.5 Părinţii sau tutorii sînt obligaţi:
a) să asigure încadrarea copilului într-o formă de învăţămînt obligatoriu (de stat sau privat) ori să realizeze instruirea lui în familie;
b) să asigure educaţia copilului în familie şi să-i creeze condiţii adecvate pentru studii, dezvoltare a aptitudinilor, activitate extraşcolară şi de autoinstruire.
VIII. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI
8.1. Sursa principală de finanţare a instituţiei o constituie mijloacele bugetare, Ministerul Finanţelor – Trezorăria de Stat.
8.2. Instituţia se finanţează:
a) în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern;
b) pe baza finanţării bugetare (transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale);
c) mijloacele financiare extrabugetare ale instituției constituite din:
– venituri provenite din prestarea contra plată a unor servicii educaţionale pentru copii (dansuri, șah, limbi moderne, sport etc.),
– granturi, sponsorizări şi donaţii;
– fonduri suplimentare alocate de la bugetul de stat, din mijloace proprii ale autorităţii administraţiei publice locale, alte surse legale.
8.3 Instituţia poate beneficia şi de alte surse legate de finanţare, cum ar fi:
a) mijloacele provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract;
b) veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învăţămînt (în gospodării didactice, ateliere experimentale etc.), precum şi din locaţiunea localurilor, construcţiilor, echipamentelor;
13
c) donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice;
d) venituri din plata pentru chirie în căminele instituţiilor de învăţămînt.
8.4 Se interzic:
a) încasările de bani de la părinţi, de către persoanele fizice neautorizate;
b) intimidarea, sub orice formă, a elevilor/părinţilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;
c) organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată.
8.5 Instituţia este în drept să accepte din partea ministerelor, ale autorităţilor administrative centrale, agenţilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale utilaje, instalaţii, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii, însă fără scopuri publicitare.
IX. DOCUMENTAŢIA
9.1 Instituţia desfăşoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.
9.2 Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară:
a) lista nominală a copiilor/elevilor înmatriculaţi în instituție;
b) Registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;
c) registrul alfabetic al elevilor;
d) dosarele personale ale elevilor;
e) cataloagele claselor;
f) registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;
g) procesele-verbale ale examenelor de absolvire.
9.3 Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului educaţional:
a) programul de dezvoltare instituţională;
b) planul anual de activitate al instituţiei;
c) actele controalelor tematice şi frontale;
d) registrul de evidenţă a personalului instituţiei;
e) cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
f) registrul de ordine şi ordinele cu privire la personal;
g) cartea proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
h) cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie;
i) registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;
j) registrul de evidenţă a fişelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;
k) rapoartele-sinteză prezentate de către instituţie la sfîrşitul anului şcolar direcţiei raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport;
14
9.4 Documente ce ţin de secretariat:
a) nomenclatorul documentelor instituţiei;
b) dosarele personale ale cadrelor didactice.
9.5 Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:
a) paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;
b) devizul de cheltuieli;
c) lista tarifară;
d) tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;
e) actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
f) contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
g) registrul de evidenţă a materialelor;
h) tabelul de eliberare a materialelor;
i) registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
j) registrul de inventariere a fondului de manuale;
k) actele de decontare a valorilor materiale.
9.6. Instituţia este în drept să utilizeze alte documente, reieşind din necesităţile acesteia.
X. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE
10.1 Reorganizarea şi dizolvarea instituţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Educației şi ale Codului Civil al Republicii Moldova.
10.2 La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.